Հայոց պատմության 11-րդ դասարանի դասանյութն ընդգրկում է 17-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի իրադարձությունները։ Հայոց պատմության այս պատմական ժամանակաշրջանում դիվանագիտական հիմքերի վրա է դրվել հայ ազատագրական պայքարը, որը  կընթանա երկու փուլով՝ դիվանագիտական բանակցությունների ուղղությամբ և զինված պայքարի դրսևորումներով։

Այս դասընթացի նպատակն է՝

  • ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ հայոց պատմությունից՝ նորից մինչև նորագույն շրջան  և դիտարկել հայոց պատմությունը համաշխարհային պատմության համատեքստում,
  • ձևավորել և զարգացնել պատմական մտածողության հմտություններ այնպիսի հասկացույթների շուրջ, ինչպիսիք են պատմական նշանակությունը, պատճառը և հետևանքը, փոփոխությունը և շարունակակնությունը,
  • զարգացնել տարաբնույթ առաջնային և երկրորդային աղբյուրների հետ աշխատանքի հմտություններ, համեմատել, հակադրել, վերլուծել դրանք՝ օգտագործելով պատմագետների կողմից կիրառվող մեթոդները հիմնավորված եզրահանգումներ կատարելու համար,
  • ձևավորել մարդու և քաղաքացու արժեհամակարգ և անհատական համոզմունքներ, ազգային և քաղաքացիական ինքնագիտակցություն, այլ մշակութային, կրոնական, ազգային արժեքների նկատմամբ հանդուրժողականություն, հարգանք, մարդասիրական  և ժողովրդավարական հիմնարար արժեքներ,
  • ձևավորել շարունակական հետաքրքրություն և հիմք պատմության հետագա ուսումնասիրման հանդեպ։